Իսկական դարման՝ դեմ քի մա շկի համար. ՍԱ կվերացնի ցանկացած մա շկային խնդիր

Հետաքրքիր

Ալոեն պարունակում է մեծ քանակությամբ սննդանյութեր և օգտակար նյութեր, որոնք դրա կանորեն են ազդում մա շկի վրա: Բույսն օտագործում են ոչ միայն կոս մետիկ, այլև բո ւժիչ նպատակներով: Ալեո վերան բու ժում է ակնեն, հարթ եցնում է կնճ իռները, վերացնում է բծերը, քո րը և կար մրությունը: Սա կնոջ գեղեցկության իսկական օգ նական է: Ալոե վերան դե մքի մա շկի համար կարելի է օգ տագործել դի մակների, լոս յոնների, թու րմերի տեսքով:

Ալոե վերայի օգտա կարու թյունը դ եմքի համար, 1. Երիտա սարդացնող դ իմակ, Խառ նիր 2 ճ/գ ալոեի քերած տերև ներով շիլա, նույնքան կաթ և 1 հում ձվի դեղ նուց:Խա ռնիր բաղադրիչները և քսիր դեմ քիդ, թող 20 րոպե: Լավ լվա ջրով: 2. Պզո ւկների դեմ մի ջոց, Անհրաժեշտ կլինի 1 թ/գ ալոեի հյութ, 1 թ/գ թթվա սեր և կես ձվի դեղնուց: Խառնիր և քսիր դեմքիդ, սպա սիր, մինչև վր այի շերտը չորանա, և քսիր հաջորդը: Թող 30 րոպե: 3. Լվացվելու լոսյոն, Վեր ցրու կես բաժակ եռացած զով ջուր, ավելացրու 1 թ/գ գլի ցերին, 2 թ/գ ալ ոեի հյութ և 1 թ/գ կիտրոնի հյութ: Թա փահ արիր և բամ բակով սր բիր դեմ քդ:

Լվա ջրով: 4. Թարմացնող քառակուսիներ բորբո քման դեմ, Ալոեի թարմ հյութը սառեցրու սառո ւյցի ձևամանով: Դրանց ով ամեն առա վոտ սրբիր դեմ քդ: Այս միջոցը հրաշալ իորեն վերացնում է բորբո ումները, կար մրությունը, փրկում է այր ածքների դեպքում: 5. Դիմ ակ քամուց կո շտացած մա շկի համար, Վերց րու 1-ական թ/գ մեղր, վար սակի ալ յուր, ալոեի հյ ութ, գլից երին և խառնիր: Ք սիր խնդր ահարույց մաս երին, թող 20 րոպե, հետո լվա ջրով: