Հրաշք միջոցներ, որոնք կօգնեն ազատվել կրծ քերի և պարանոցի վրա առաջացած բոլոր կնճ իռներից

Հետաքրքիր

Հրաշք միջոցներ, որոնք կօգնեն ազատվել կրծ քերի և պար անոցի վրա առաջացած բոլոր կնճ իռներից․․Եվ այսպես, ինչ անել այդ հատվածի կնճիռները չեզոքացնելու համար:Բավարար քանակությամբ հեղուկ խմեք:Մեր մար մնի խոնավեցումն ամենա կարևոր քայ լերից է, որ պետք է ձեռք առնենք դեմ քի, պարանոցի, դեկ ոլտեի, ինչպես նաև այլ հատ վածների կ նճիռ ները մին իմումի հասցնելու համար:Պետք է կր ճատել քաղցր ըմպել իքներ խմելը,քանի որ դրանք նպաս տում են բո րբոքային պրոց եսների զար գացմանը,ինչն էլ կարող է արագացնել մա շ-կի ծերա ցումը: Նախապատվո ւթյունը տվեք բան ջար եղենային ու մրգային թարմ քամված հյութերին: Հատկա-պես արդյունավետ են դրանցից կանաչ գույն ունեց ողները:

Խոն ավեցրեք մա շկը:Սա իսկապես շատ լավ գաղափար է: Կանոն ավոր կերպով մա շկը սնո ւցեք որակյալ խոնա վեցնող միջոցներով: Կրծ քավանդակի շրջանում խոնավ եցնող քսուքի կանոնավոր գործածությունը բավականին լավ արդյունք է տա-լիս կն ճիռների դեմ պայքա րում:Մ աշկի խնամ քով զբաղ վող մասնագետները խորհուրդ են տալիս օգտագործել կոկո սի յուղի, ալոէի գելի ու Е վիտ ամինի համադ րությունը: Խորհուրդ է տրվում նաև հրաժ արվել մարմնի լոս-յոններից, որոնք արհեստական բու յրեր ու այլ անցա նկալի բաղադրիչներ են պարո ւնակում:

Եթե րայուղերով մերսում:Շատ տարիների ընթացքում կանայք կոկոսի յուղն օգտագործում են մա շկի վրայի կնճիռները հեռացնելու նպա-տակով: Ասում են, որ տաք կոկոսի յուղը կրծ քավանդակի շրջանում կն ճիռների դեմ պայքարի լավագույն միջ ոցն է: Եթե կոկոսի յուղ չկա, դուք կարող եք օգտագործել ձիթպտղի կամ նուշի յուղ:Կերեք C վիտամինով հարուստ մթերքներ:Բացի իմու նային համա կարգն ամրա պնդելուց` C վիտ ամինը նաև օգնում է հեռացնել ու կանխել կնճ իռները: Դա՝ այն պատճառով, որ այն անհ րաժեշտ է կոլ ագենի սի նթեզի համար, որն ամրաց նում ու փափ կեցնում է մա շկը:Ձեր սննդակարգի մեջ կանոնավոր կերպով ներառեք C վիտա մինով հարուստ մթերքներ, օրինակ` ցիտ-րուսային մրգեր, կիվի, քաղցր պղպեղ, հատապտո ւղներ ու տերևավոր կանաչեղեն:

Վարունգի հյութ:Մանրացրեք վարունգը, մի քիչ կարտոֆիլի օսլա ավելացրեք ու խառնուրդը քսեք մաքուր մա շկին: C վիտամինը կօգնի խթանել կոլա գենի սին թեզը: Նո ւյն կերպ դուք նաև կարող եք կիրա ռել լոլիկի հյո ւթը,որը նույնպես հա-րուստ է այդ սնուցող նյութով: Այս պրոցե դուրան ավելի լավ է անել քնելո ւց առաջ:Քն եք մեջքի վրա պառկած:Եվ վերջում, սակայն ոչ պակաս կար ևոր մի բան. Վատ չի լինի, որ ինքներդ ձեզ սովո րեցնեք քնել ոչ թե՝ կողքի, այլ՝ մեջքի վրա պառկած: Երբ դուք անկողնու մեջ կողքի պառկած մի քանի ժամ եք անցկացնում, ծանրո ւթյան ուժը նպաստո ւմ է կրծքի վրա կնճ իռներ ձևավորվելո ւն:Եղեք առողջ ու գեղեցիկ