Անահիտ Ավանեսյանի ՆՈՐ ՀՐԱՄԱՆԸ վերաբերում է ԲՈԼՈՐԻՆ․ Այսուհետ

Այլ լուրեր

Հրապարակվել է ՀՀ առ ողջապահության նախարարի թիվ 02-Ն հրամանը՝ ՀՀ առո ղջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 4-ի թիվ 17-ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, ըստ որի՝ հյուրանոցների, մարզասրահների հաճախորդները, գրադարանների, թանգարանների այցելուները, թատերահամերգային, կինոյի և այլ մշակութային գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների հանդիսատեսները տվյալ վայր մուտք գործելիս պետք է ներկայացնեն կա՛մ թես տավորման ,

կա՛մ պ ատվաստման սերտիֆիկատ՝ բջջային հավելվածի արագ արձագանքման ծածկագրի (QR կոդ) միջոցով կամ բջջային հավելվածից արտածված թղթային տարբերակով։ Տվյալ պահանջը չի վերաբերում հղիներին, բացարձակ հակացու ցում ունեցողներին և նախկինում կորո նավ իրուսային հի վանդությամբ հ իվանդացածներին, որոնք ունեն մինչև 90 օրվա վաղեմության ՊՇՌ հետազոտության դրական արդյունք ։

Հրամանում նշվում է՝ այցելուները (բացառությամբ մինչև 18 տարեկան անձանց՝ անձը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում, հղիների՝ հղիության մասին բժ շկական փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում, փաստագրված բացարձակ հակաց ուցում ունեցողների բացարձակ հակացու ցման մասին բժ շկական փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում, ինչպես նաև նախկինում կոր ոնավի րուսային հի վանդությամբ հի վանդացածների՝ ՊՇՌ հետազոտության առաջին դրական արդյունքից հաշված 90 օրվա ընթացքում՝

կ որոնավիրուսային հի վանդության ախ տորոշման ՊՇՌ հետազոտության առաջին դրական արդյունքը հավաստող Էլեկտրոնային առ ողջապահության միասնական տեղեկատվական ԱՐՄԵԴ համակարգից արտածված սերտիֆիկատ ներկայացնելու դեպքում) մուտք են գործում միայն առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատի, կամ Առո ղջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից նախաորակավորված կոր ոնավի րուսային հի վանդության հարո ւցչի հակածնի հայտնաբերման արագ ախ տորոշիչ թեստի 24 ժամյա վաղեմության բացասական արդյունքը հավաստող տեղեկանքի՝

արտածված Էլեկտրոնային առ ողջապահության միասնական տեղեկատվական ԱՐՄԵԴ համակարգից՝ համաձայն Առո ղջապահության նախարարի 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի թիվ 4379-Լ հրամանի պահանջների, կամ պա տվաստման սերտիֆիկատի առկայությամբ, բջջային հավելվածի արագ արձագանքման ծածկագրի (QR կոդ) միջոցով կամ բջջային հավելվածից արտածված թղթային տարբերակով։ Հրամանը ուժի մեջ է մտել հունվարի 8-ին, նշված սահմանափակումները սկսելու են գործել հունվարի 22-ից։