Եթե հանկարծ ձեզ մոտ նկատեք ՍԱ, ապա շտապեք բ ժիշկի, ձեր լ յ արդը վտ անգված է

Հետաքրքիր Օգտակար

Լյ արդը մեր օր գանիզմի նորմալ կենսագո րծունեությունը ապահովող օր գաններից մեկն է: Լյ արդի ոչ նորմալ աշխատանքը լուրջ փոփոխություններ է առաջացնում օր գանիզմում: Հաճախ լյ արդի հետ կապված հիվ անդությունները ունեն արտաքին նշաններ: Հիվ անդությունը կարելի է ճանաչել մա շկի և լեզվի միջոցով: Բժ իշկները նշել են, որ լյ արդի հի վանդությունը վաղ փուլերում կարելի է ախտ որոշել հի վանդի արտաքին տեսքով։

Առաջին նշանները, որ ինչ-որ բան այն չէ մար մնում, դեղնած մա շկը և աչքերի սկ լերան: Դրանք վկայում են լյ արդի անտեսված վիճակի և հեպ ատիտ Ա-ի սուր ձևի մասին: Պետք է նաև բժ շկի հետ խորհրդակցել, երբ թեւերի, քթի և այտերի վրա անո թային աստղիկներ են հայտնվում։ Մեկ այլ լուրջ ախտ անիշ է լեզ վի հաստ փառը և դրա կարմրությունը:

Լյ արդի ֆու նկցիայի խանգարման դեպքում մա շկի վրա պզո ւկներ և տարիքային բծեր են առաջանում, իսկ աչքերի տակ պարկեր են գոյանում։ Երբ այս ախտ անշաններն ի հայտ են գալիս, արժե ար յան ան ալիզ հանձնել և ուլտրա ձայնային հետազոտություն անել։ Դրանից հետո բժ իշկը կնշանակի բու ժման կուրս։ Նյութը հրապարակման պատրաստեց news52post.com